Turistički tehničar

 

STANDARD KVALIFIKACIJE

  1. Naziv kvalifikacije: Turistički tehničar
  2. Sektor - područje rada: Turizam
  3. Nivo kvalifikacije: IV
  1. Svrha kvalifikacije: priprema, izrada, plasiranje i prodaja turističkih usluga u agenciji i saobraćajno-turističkim preduzećima, obavljanje recepcijskih poslova u hotelu, kao i organizovanje skupova i pratećih usluga u hotelu ili preko agencije.
  1. Način sticanja kvalifikacije: Kvalifikacija se stiče nakon uspešno završenog procesa srednjeg stručnog obrazovanja.
  1. Trajanje: Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije traje četiri godine.
  1. Način provere: Dostignutost ishoda programa srednjeg stručnog obrazovanja se proverava na maturskom ispitu koji sprovodi srednja škola.
  1. Zasnovanost kvalifikacije: Kvalifikacija se zasniva na opisu rada, ciljevima stručnog obrazovanja i ishodima stručnog obrazovanja.

 

8.1. Opis rada

 Dužnosti - stručne kompetencije:

-        Priprema turističkih usluga;

-        Izrada turističkih usluga;

-        Plasiranje turističkih usluga;

-        Prodaja turističkih usluga;

-        Praćenje realizacije turističkih usluga;

-        Obavljanje recepcijskih poslova u hotelu;

-        Organizovanje skupova i pratećih usluga u hotelu ili preko agencije.

 

Dužnosti - stručne kompetencije

Zadaci - jedinice kompetencija

Priprema turističkih usluga

-   Prikupljanje informacija za određenu turističku uslugu;

-   Definisanje svih neophodnih činilaca konkretne turističke usluge;

-   Kontaktiranje partnera -dobavljača radi prikupljanja ponude;

-   Priprema neophodnih informacija za potpisivanje ugovora;

-   Izrada predrezervacija.

Izrada turističkih usluga

-   Sastavljanje programa turističke usluge (putovanja);

-   Definisanje spiska usluga za kalkulaciju;

-   Izrada predloga kalkulacije;

-   Učestvovanje u formiranju konačnog programa i/ili ponude;

-   Primanje i prenošenje informacija u okviru službi,

Plasiranje turističkih usluga

-   Vršenje korekcije ponude na osnovu konkretnog zahteva;

-   Pružanje dodatnih informacija o svim uslugama;

-   Dostavljanje ponude potencijalnim kupcima (klijentima);

-   Kontaktiranje potencijalnih klijenata (korisnika usluge);

-   Reklamiranje svojih usluga u neposrednom kontaktu sa klijentom;

-   Reklamiranje saobraćajnih usluga u neposrednom kontaktu sa klijentom.

Prodaja turističkih usluga

-   Obavljanje neposredne prodaje turističkih usluga;

-   Izrada i ispostavljanje predračuna;

-   Evidentiranje prodaja turističkih usluga;

-   Evidentiranje i prodaja saobraćajnih usluga;

-   Evidentiranje uplata prodatih turističkih usluga (koristeći softver);

-   Izrada i izdavanje vaučera i ostale prateće dokumentacije (koristeći softver);

-   Vršenje rezervacija usluga;

-   Izrada dnevnih i smenskih izveštaja i izveštaja za računovodstvo.

Praćenje realizacije turističkih usluga

-   Definisanje konačne liste korisnika usluga;

-   Izrada konačne rezervacije i prosleđivanje izvršiocima usluga;

-   Praćenje kvaliteta izvršene usluge;

-   Organizovanje izmene u novonastalim situacijama;

-   Anketiranje korisnika usluga (prikuplja utisaka korisnika po realizaciji).

Obavljanje recepcijskih poslova u hotelu

-   Prijem gostiju;

-   Odjava gostiju;

-   Vođenje evidencije - knjige gostiju.

-   Pružanje informacija o ponudi vanpansionskih usluga;

-   Pružanje raznih obaveštenja gostima;

-   Izdavanje hotelskog računa;

-   Obavljanje unutrašnje i spoljne komunikacije.

Organizovanje skupova i pratećih usluga u hotelu ili preko agencije

 

-   Izrada pozivnica;

-   Registracija učesnika;

-   Sprovođenje protokola skupa;

-   Promocija skupova;

-   Organizovanje pratećih priredbi skupova;

-   Organizovanje slobodnog vremena učesnika skupa.

 

8.2. Ciljevi stručnog obrazovanja

 Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju TURISTIČKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za pripremu, izradu, plasiranje i prodaju turističkih usluga u agenciji i saobraćajno-turističkim preduzećima, obavljanje recepcijskih poslova u hotelu, kao i za organizovanje skupova i pratećih usluga u hotelu ili preko agencije.

 Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:

-        primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;

-        primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;

-        primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;

-    upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

-        preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;

-        prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

 

8.3. Ishodi stručnog obrazovanja

 

Stručne kompetencije

Znanja

Veštine

Sposobnosti i stavovi

Po završenom programu obrazovanja, lice će biti u stanju da:

priprema turističke usluge

-   prepoznaje zakonske propise u turizmu i u ugostiteljstvu;

-   izabere odgovarajuću dokumentaciju za realizaciju određene turističke usluge;

-   objasni načine i postupke kreiranja turističke usluge.

-   prikuplja informacija za određenu turističku uslugu;

-   koristi vokabular jednog stranog jezika neophodan za komunikacijsku situaciju u turizmu;

-   kontaktira partnera-dobavljača radi prikupljanja ponude;

-   izrađuje predrezervaciju.

 

-   savesno, odgovorno, uredno i precizno obavlja poverene poslove;

-   efikasno planira i organizuje vreme;

-   ispolji pozitivan odnos prema značaju sprovođenja propisa i važećih standarda u turističkoj delatnosti;

-   ispolji pozitivan odnos prema funkcionalnosti i tehničkoj ispravnosti uređaja koje koristi pri obavljanju posla;

-   ispolji tolerantnost, ljubaznost, komunikativnost i fleksibilnost u odnosu prema saradnicima i klijentima;

-   radi u timu;

-   bude orijentisan prema klijentu;

-   bude prilagodljiv na promene u radu i da rešava probleme u radu;

-   ispolji analitičnost, samokritičnost i objektivnost pri obavljanju posla;

-   ispolji pozitivan odnos prema profesionalno-etičkim normama i vrednostima.

izrađuje turističke usluge

-   opiše način i postupke pripreme ugovora koje će sklapati sa partnerima u okruženju;

-   navede i objasni faze izrade programa turističke usluge (putovanja);

-   navede karakteristike poznatih turističkih destinacija kod nas i u svetu;

-   navede usluge za kalkulaciju.

 

-   priprema neophodne informacije za potpisivanje ugovora;

-   sastavlja program turističke usluge (putovanja);

-   formira konačan programa i/ili ponudu;

-   izrađuje predlog kalkulacije;

-   prima i prenosi informacije u okviru službi.

plasira turističke usluge

-   navodi elemente ponude turističke usluge;

-   navede i objasni   faze reklamiranja turističke usluge;

-   navede i objasni   faze reklamiranja saobraćajnih usluga.

-   vrši korekciju ponude na osnovu konkretnog zahteva;

-   pruža dodatne informacije o svim uslugama;

-   dostavlja ponude potencijalnim kupcima (klijentima);

-   kontaktira potencijalne klijente (korisnike usluge);

-   reklamira svoje usluge u neposrednom kontaktu sa klijentom;

-   reklamira saobraćajne usluga u neposrednom kontaktu sa klijentom.

 

prodaje turističke usluge

-   objasni faze pripreme izvođenja turističkog putovanja;

-   navodi elemente za izradu dnevnih i smenskih izveštaja i izveštaja za računovodstvo.

-   obavlja prodaju turističkih usluga;

-   izrađuje i ispostavlja predračun;

-   evidentira prodaju turističkih usluga;

-   evidentira prodaju saobraćajne usluge;

-   evidentira uplatu prodatih turističkih usluga (koristeći softver);

-   izrađuje i izdaje vaučere i ostalu prateću dokumentaciju (koristeći softver);

-   vrši rezervaciju usluga;

-   izrađuje dnevne i smenske izveštaje i izveštaja za računovodstvo.

prati realizaciju turističkih usluga

-   opiše način i postupke izrade konačne rezervacije;

-   definiše konačne liste korisnika usluga.

-   izrađuje konačne rezervacije i prosleđuje izvršiocima usluga;

-   prati kvalitet izvršene usluge;

-   organizuje izmene u novonastalim situacijama;

-   anketira korisnika usluga (prikuplja utiske korisnika po realizaciji).

obavlja recepcijske poslove u hotelu

-   objasni organizaciju rada recepcijske službe;

-   objasni načine i postupke prijema gostiju;

-   objasni načine i postupke odjave gostiju;

-   navodi elemente za vođenje evidencije - knjige gostiju;

-   opiše način i postupke za pružanje informacija o ponudi vanpansionskih usluga;

-   opiše način i postupke pružanje raznih obaveštenja gostima;

-   objasni načine i postupke izdavanja hotelskog računa;

-   objasni načine i postupke obavljanja unutrašnje i spoljne komunikacije.

-   usluži goste u hotelu;

-   komunicira sa gostima i klijentima na stranim jezicima;

-   prima goste u hotel;

-   odjavljuje goste;

-   vodi evidenciju - knjige gostiju;

-   pruža informacija o ponudi vanpansionskih usluga;

-   pruža razna obaveštenja gostima;

-   izdaje hotelski račun;

-   obavlja unutrašnje i spoljne komunikacije.

organizuje skupove i prateće usluge u hotelu ili preko agencije

-   opiše način i postupke za realizaciju hotelskih poslova vezanih za organizovanje skupova;

-   navodi elemente za izradu pozivnica;

-   navede i objasni postupke registracije učesnika skupova;

-   navede i objasni   faze protokola skupa;

-   opiše način i postupke za promociju skupova;

-   definiše prateće priredbe skupova;

-   opiše način i postupke za pružanje informacija o ponudi za slobodno vreme učesnika skupa.

-   obavlja hotelske poslove vezane za organizovanje skupova;

-   izrađuje pozivnice;

-   obavlja registraciju učesnika;

-   organizuje realizaciju protokola skupa;

-   vrši promociju skupova;

-   organizuje prateće priredbe skupova;

-   organizuje slobodno vreme učesnika skupa.

 

tt 1

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program