Poslasticar-nov

STANDARD KVALIFIKACIJA  OBRAZOVNOG PROFILA POSLASTIČAR

 

Naziv kvalifikacije:  Poslastičar
Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Nivo kvalifikacije: III
Trajanje obrazovanja: tri godine
Primenjuje se od: školska 2012/2013. god
Svrha kvalifikacije: Priprema, dekorisanje i serviranje toplih, hladnih i suvih poslastica
Stručne kompetencije:

-Organizovanje sopstvenog rada i radnog mesta
-Prijem, obrada, pakovanje i skladištenje namirnica i gotovih poslastica
-Priprema toplih, hladnih i suvih poslastica
-Prijem i izdavanje porudžbine
-Vođenje evidencija

Ciljevi stručnog obrazovanja

        Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil poslastičar  je osposobljavanje učenika za pripremu, dekorisanje i serviranje toplih, hladnih i suvih poslastica.          

         Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju  za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.


Nastavni plan i program