Kuvar-nov

 STANDARD KVALIFIKACIJA ZA OBRAZOVNI PROFIL KUVAR


Naziv kvalifikacije:  Kuvar
Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Nivo kvalifikacije: III
Trajanje obrazovanja: tri godine
Primenjuje se od: školska 2012/2013. god.
Svrha kvalifikacije: Priprema, servira i dekoriše obroke.
Stručne kompetencije:

-Organizovanje sopstvenog rada i radnog mesta
-Prijem, obrada i skladištenje namirnica
-Priprema jela za izdavanje
-Izdavanje porudžbine
-Vođenje evidencija

 Ciljevi stručnog obrazovanja

        Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar  je osposobljavanje učenika za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

        Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju  za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

U nastavku možete preuzeti nastavni plan i program

Nastavni plan i program