Konkurs za upis u Dom učenika 2023/2024

Konkurs za prijem učenika u Dom učenika za školsku 2023/2024. godinu

Ukupan broj raspoloživih mesta: 85 (41 dečak + 44 devojčica).
Od ovog broja za osetljive društvene grupe opredeljeno je 8 mesta (4 dečaka + 4 devojčice)

1. USLOVI ZA PRIJEM

Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu učenika u Republici Srbiji (u daljem tekstu: ustanova) imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finasira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu škole koju pohađaju.
Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi mogu da ostvare i učenici koji imaju državljanstvo države u regionu, pod uslovima iz stava 1. ove tačke, osim uslova koji se odnose na državljanstvo Republike Srbije.
Učenici iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj i ishranu pod uslovima iz stava 1. ove tačke i primenom blažih kriterijuma.
Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijom, odnosno overenim fotokopijama.

2. ROKOVI ZA PRIJAVLjIVANjE NA KONKURS

    • za prvu raspodelu od 03-14.07.2023. god.
    • za preostala slobodna mesta od 24-28.08.2023. god.
    • za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli od 24-28.08.2023. god.

Napomena: Učenici koji prema Pravilniku o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja imaju obavezu obavljanja profesionalne prakse, obavezni su da se prijave u prvoj raspodeli, a njihovo rangiranje obaviće se u drugoj raspodeli kada dostavljaju svedočanstva. Učenicima koji se ne prijave u periodu od 03. do 14. jula neće se naknadno primati prijave.

3. POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs, uz prijavu (preuzima se u domu ili kliknite ovde) na Konkurs, podnosi ustanovi sledeću konkursnu dokumentaciju (originalna dokumenta ili overenu fotokopiju):
- javne isprave o završenoj osnovnoj školi (svedočanstva o završenim razredima od V do VIII i uverenje o obavljenom završnom ispitu) i potvrda o upisu u srednju školu (za učenike koji su upisani u I razred srednje škole),
- svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole (za učenike koji su upisani u II, III, ili IV razred srednje škole),
- uverenje o prihodima po članu porodice (preuzmite primer obrasca), od 01.01 do 31.03. tekuće godine, izdato od nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta gde njegov roditelj, odnosno staratelj ima prebivalište (da prebivalište nije menjano šest meseci pre objavljivanja Konkursa),
- diplomu i druge nagrade sa učešća na takmičenjima učenika, koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika (u organizaciji Ministarstva prosvete), u prethodno završenom razredu,
- potvrdu o vladanju u ustanovi-domu učenika, tokom prethodne školske godine, odnosno nagrade i pohvale za učešće u aktivnostima i izrečene vaspitno-disciplinske mere (za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole).

Prijem dokumentacije vršiće se radnim danima u vremenu od 08 do 14 časova, u subotu 08.07. od 08 do 12 časova u Domu učenika, Ulica omladinske staze br. 6.

NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE I OD NEOVLAŠĆENOG LICA PODNETE PRIJAVE NA KONKURS NEĆE SE RAZMATRATI.

4. KANDIDATI IZ OSETLjIVIH DRUŠTVENIH GRUPA

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, koji prema redosledu na konačnoj rang listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da u roku iz tačke 2. ovog konkursa (od 24. do 28. avgusta 2023. godine, podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Uz zahtev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

- iz materijalno ugrožene porodice - rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći /overena fotokopija/,

- učenici bez roditeljskog staranja- potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja,

- iz jednoroditeljskih porodica - izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih učenika,

- iz romske nacionalne manjine - potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,

- lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ - potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,

- izbeglice i raseljena licapotvrda da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komeserijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta),

- povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici - potvrda MUP-a;

- blizanci (čiji je brat/sestra blizanac ostvario pravo na smeštaj) - izvod iz matične knjige rođenih,

- učenici koji se školuju za obrazovni profil deficitarno zanimanje, učenici koji se školuju za obrazovne profile dualnog obrazovanja - ugovor o stipendiranju sa socijalnim partnerima

Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang lista, na osnovu bodova iz konačne redovne rang liste.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde [kliknite ovde] [kliknite ovde]

Prilikom podnošenja prijave za konkurs učenik treba da popuni Obrazac prijave (popunjava se u Domu);

Nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs, shodno dostavljenoj dokumentaciji, utvrđuje se redosled kandidata za prijem u ustanovu na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Rang-listu kandidata za smeštaj (preliminarna lista) utvrđuje ustanova, odnosno komisija, koju obrazuje direktor.

Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang listu u roku od osam dana od dana njegovog objavljivanja.

Kandidati koji su podneli prijavu sa potpunom konkursnom dokumentacijom rangiraju se prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za prijem u odgovarajuću ustanovu. Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

Napomena: Rangiranje kandidata bez potpune konkursne dokumentacije koji prema Pravilniku o nastavnom planu i programu stručnih predmeta stručnog obrazovanja („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 6/12) imaju obavezu obavljanja profesionalne prakse koja se brojčano ocenjuje i ulazi u ukupan prosek ocene, rangiraće se od 21. do 23. avgusta.

Roditelji učenika primljenih u Dom imaju obavezu da pre početka školske godine potpišu ugovor sa Domom, u suprotnom smatraće se da odustaju od usluga Doma.

Učenik prilikom useljenja u ustanovu dostavlja lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju, sa naznakom da je zdravstveno sposoban za samostalan boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana) i izvod iz matične knjige rođenih.

Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti radnim danima od 08 do 12h na telefon 036-611-632