Smestaj i ishrana studenti

Raspolaže sa 2 jednokrevetne sobe, 12 dvokrevetnih soba i jednom trokrevetnom sobom. U domu postoji WiFi internet i kablovska televizija.

U domu dežuraju recepcioneri i noćni čuvari.

Pravo na smeštaj u Ustanovu imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira. Pravo na smeštaj u Ustanovu mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod uslovima iz stava 1. ove tačke, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije. Studenti iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj pod uslovima iz stava 1. ove tačke i primenom blažih kriterijuma.
Pravo na smeštaj imaju kandidati iz stava 1., 2. i 3. ove tačke koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:

- osnovne akademske studije,

- osnovne strukovne studije.

2) studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija:

- diplomske akademske studije – master,

- specijalističke strukovne studije,

- specijalističke akademske studije.

3) studenti visokoškolskih ustanova trećeg stepena studija:

- doktorske studije.

4) studenti prvi put upisani u odgovarajuću godinu osnovnih studija prvog stepena osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija na visokoškolskim ustanovama, u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08 i 44/10) i studenti osnovnih studija koji zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta u ograničenom trajanju po isteku redovnog trajanja studija prema članu 30. Zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju (produžena godina)

5) studenti prvi put upisani u II, III, IV, V i VI godinu i apsolventi koji u toku trajanja studija nisu izgubili više od jedne godine (za studente druge i treće godine), odnosno dve godine (za studente četvrte, pete i šeste, apsolvente i studente produžene godine), koji će završiti studije po započetom nastavnom planu i programu;

6) studenti prvi put upisani na drugi stepen studija (diplomske akademske studije – master, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu;

7) studenti prvi put upisani na treći stepen studija (doktorske studije) čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, o čemu odlučuje Ministarstvo, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.

Ispunjavanje uslova za prijem u Ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijom, odnosno overenim fotokopijama.

Pravo na ishranu od tri obroka dnevno imaju studenti koji ispunjavaju opšte uslove iz člana 4. Zakona o učeničkom i studentskom standardu, i čije prebivalište nije u mestu studiranja. Pravo na ishranu od jednog obroka dnevno imaju studenti koji ispunjavaju opšte uslove iz člana 4. ovog zakona i čije je prebivalište u mestu studiranja.

Odluku o ostvarivanju prava studenta na ishranu donosi upravnik doma učenika, na osnovu zahteva studenta i dostavljene dokumentacije.

Ishrana studenata je u Školskom restoranu.

Jelovnik za aktuelni period