Туристички техничар

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

  1. Назив квалификације: Туристички техничар
  2. Сектор - подручје рада: Туризам
  3. Ниво квалификације: IV
  1. Сврха квалификације: припрема, израда, пласирање и продаја туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима, обављање рецепцијских послова у хотелу, као и организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.
  1. Начин стицања квалификације: Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.
  1. Трајање: Програм средњег стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.
  1. Начин провере: Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи средња школа.
  1. Заснованост квалификације: Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.

8.1. Опис рада

Дужности - стручне компетенције:

- Припрема туристичких услуга;

- Израда туристичких услуга;

- Пласирање туристичких услуга;

- Продаја туристичких услуга;

- Праћење реализације туристичких услуга;

- Обављање рецепцијских послова у хотелу;

- Организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.

Дужности - стручне компетенције

Задаци - јединице компетенција

Припрема туристичких услуга

- Прикупљање информација за одређену туристичку услугу;

- Дефинисање свих неопходних чинилаца конкретне туристичке услуге;

- Контактирање партнера -добављача ради прикупљања понуде;

- Припрема неопходних информација за потписивање уговора;

- Израда предрезервација.

Израда туристичких услуга

- Састављање програма туристичке услуге (путовања);

- Дефинисање списка услуга за калкулацију;

- Израда предлога калкулације;

- Учествовање у формирању коначног програма и/или понуде;

- Примање и преношење информација у оквиру служби,

Пласирање туристичких услуга

- Вршење корекције понуде на основу конкретног захтева;

- Пружање додатних информација о свим услугама;

- Достављање понуде потенцијалним купцима (клијентима);

- Контактирање потенцијалних клијената (корисника услуге);

- Рекламирање својих услуга у непосредном контакту са клијентом;

- Рекламирање саобраћајних услуга у непосредном контакту са клијентом.

Продаја туристичких услуга

- Обављање непосредне продаје туристичких услуга;

- Израда и испостављање предрачуна;

- Евидентирање продаја туристичких услуга;

- Евидентирање и продаја саобраћајних услуга;

- Евидентирање уплата продатих туристичких услуга (користећи софтвер);

- Израда и издавање ваучера и остале пратеће документације (користећи софтвер);

- Вршење резервација услуга;

- Израда дневних и сменских извештаја и извештаја за рачуноводство.

Праћење реализације туристичких услуга

- Дефинисање коначне листе корисника услуга;

- Израда коначне резервације и прослеђивање извршиоцима услуга;

- Праћење квалитета извршене услуге;

- Организовање измене у новонасталим ситуацијама;

- Анкетирање корисника услуга (прикупља утисака корисника по реализацији).

Обављање рецепцијских послова у хотелу

- Пријем гостију;

- Одјава гостију;

- Вођење евиденције - књиге гостију.

- Пружање информација о понуди ванпансионских услуга;

- Пружање разних обавештења гостима;

- Издавање хотелског рачуна;

- Обављање унутрашње и спољне комуникације.

Организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције

- Израда позивница;

- Регистрација учесника;

- Спровођење протокола скупа;

- Промоција скупова;

- Организовање пратећих приредби скупова;

- Организовање слободног времена учесника скупа.

8.2. Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за квалификацију ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за припрему, израду, пласирање и продају туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима, обављање рецепцијских послова у хотелу, као и за организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

- примену теоријских знања у практичном контексту;

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;

- примену мера заштите животне средине у процесу рада;

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;

- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;

- препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.

8.3. Исходи стручног образовања

Стручне компетенције

Знања

Вештине

Способности и ставови

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:

припрема туристичке услуге

- препознаје законске прописе у туризму и у угоститељству;

- изабере одговарајућу документацију за реализацију одређене туристичке услуге;

- објасни начине и поступке креирања туристичке услуге.

- прикупља информација за одређену туристичку услугу;

- користи вокабулар једног страног језика неопходан за комуникацијску ситуацију у туризму;

- контактира партнера-добављача ради прикупљања понуде;

- израђује предрезервацију.

- савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;

- ефикасно планира и организује време;

- испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у туристичкој делатности;

- испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности уређаја које користи при обављању посла;

- испољи толерантност, љубазност, комуникативност и флексибилност у односу према сарадницима и клијентима;

- ради у тиму;

- буде оријентисан према клијенту;

- буде прилагодљив на промене у раду и да решава проблеме у раду;

- испољи аналитичност, самокритичност и објективност при обављању посла;

- испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима.

израђује туристичке услуге

- опише начин и поступке припреме уговора које ће склапати са партнерима у окружењу;

- наведе и објасни фазе израде програма туристичке услуге (путовања);

- наведе карактеристике познатих туристичких дестинација код нас и у свету;

- наведе услуге за калкулацију.

- припрема неопходне информације за потписивање уговора;

- саставља програм туристичке услуге (путовања);

- формира коначан програма и/или понуду;

- израђује предлог калкулације;

- прима и преноси информације у оквиру служби.

пласира туристичке услуге

- наводи елементе понуде туристичке услуге;

- наведе и објасни фазе рекламирања туристичке услуге;

- наведе и објасни фазе рекламирања саобраћајних услуга.

- врши корекцију понуде на основу конкретног захтева;

- пружа додатне информације о свим услугама;

- доставља понуде потенцијалним купцима (клијентима);

- контактира потенцијалне клијенте (кориснике услуге);

- рекламира своје услуге у непосредном контакту са клијентом;

- рекламира саобраћајне услуга у непосредном контакту са клијентом.

продаје туристичке услуге

- објасни фазе припреме извођења туристичког путовања;

- наводи елементе за израду дневних и сменских извештаја и извештаја за рачуноводство.

- обавља продају туристичких услуга;

- израђује и испоставља предрачун;

- евидентира продају туристичких услуга;

- евидентира продају саобраћајне услуге;

- евидентира уплату продатих туристичких услуга (користећи софтвер);

- израђује и издаје ваучере и осталу пратећу документацију (користећи софтвер);

- врши резервацију услуга;

- израђује дневне и сменске извештаје и извештаја за рачуноводство.

прати реализацију туристичких услуга

- опише начин и поступке израде коначне резервације;

- дефинише коначне листе корисника услуга.

- израђује коначне резервације и прослеђује извршиоцима услуга;

- прати квалитет извршене услуге;

- организује измене у новонасталим ситуацијама;

- анкетира корисника услуга (прикупља утиске корисника по реализацији).

обавља рецепцијске послове у хотелу

- објасни организацију рада рецепцијске службе;

- објасни начине и поступке пријема гостију;

- објасни начине и поступке одјаве гостију;

- наводи елементе за вођење евиденције - књиге гостију;

- опише начин и поступке за пружање информација о понуди ванпансионских услуга;

- опише начин и поступке пружање разних обавештења гостима;

- објасни начине и поступке издавања хотелског рачуна;

- објасни начине и поступке обављања унутрашње и спољне комуникације.

- услужи госте у хотелу;

- комуницира са гостима и клијентима на страним језицима;

- прима госте у хотел;

- одјављује госте;

- води евиденцију - књиге гостију;

- пружа информација о понуди ванпансионских услуга;

- пружа разна обавештења гостима;

- издаје хотелски рачун;

- обавља унутрашње и спољне комуникације.

организује скупове и пратеће услуге у хотелу или преко агенције

- опише начин и поступке за реализацију хотелских послова везаних за организовање скупова;

- наводи елементе за израду позивница;

- наведе и објасни поступке регистрације учесника скупова;

- наведе и објасни фазе протокола скупа;

- опише начин и поступке за промоцију скупова;

- дефинише пратеће приредбе скупова;

- опише начин и поступке за пружање информација о понуди за слободно време учесника скупа.

- обавља хотелске послове везане за организовање скупова;

- израђује позивнице;

- обавља регистрацију учесника;

- организује реализацију протокола скупа;

- врши промоцију скупова;

- организује пратеће приредбе скупова;

- организује слободно време учесника скупа.

p>

tt 1

Наставни план и програм

Наставни план и програм