Кувар-нов

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КУВАР

Назив квалификације: Кувар
Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам
Ниво квалификације: III
Трајање образовања: три године
Примењује се од: школска 2012/2013. год.
Сврха квалификације: Припрема, сервира и декорише оброке.
Стручне компетенције:

-Организовање сопственог рада и радног места
-Пријем, обрада и складиштење намирница
-Припрема јела за издавање
-Издавање поруџбине
-Вођење евиденција

Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;
-ефикасан рад у тиму;
-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
-благовремено реаговање на промене у радној средини;
-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
-примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Наставни план и програм