Закони и прописи

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

ЗАКОНИ
Закон о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13)

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
(„Службени гласник РС“, број 21/15)

СТРАТЕГИЈА
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године
(„Службени гласник РС“, број 107/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

мрежа установа
1) Одлука о мрежи установа студентског стандарда
(„Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);

смештај и исхрана
2) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената
(„Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12);

кредити и стипендије
3) Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама
(„Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);

4) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 75/13);

одмор и опоравак
5) Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11);

евиденција
6) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27.09.2013.);

простор и опрема (нормативи)
7) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);
стандарди исхране
8) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената
(„Службени гласник РС“, број 67/11);

категоризација објеката
9) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда
(„Службени гласник РС“, број 1/12);

додела дотација студентским удружењима
10) Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);

цена услуга
11) Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);
НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању
инспекцијски и стручно-педагошки надзор

12) Правилник о стручно-педагошком надзору
(„Службени гласник РС“, број 34/12);

13) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника
(„Службени гласник РС“, број 70/11)
– само за просветног саветника -

14) Правилник о обрасцу легитимације инспектора
(„Службени гласник РС“, број 90/13);

15) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
(„Службени гласник РС““, број 30/10)