Конкурс за упис у Дом ученика 2024/2025

Конкурс за пријем ученика у Дом ученика за школску 2024/2025. годину

Укупан број расположивих места: 85 (41 дечак + 44 девојчица).
Од овог броја за осетљиве друштвене групе опредељено је 8 места (4 дечака + 4 девојчице)

1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ

Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији (у даљем тексту: установа) имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финасира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.
Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односе на држављанство Републике Србије.
Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.
Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама.

2. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

    • за прву расподелу од 01-12.07.2024. год.
    • за преостала слободна места од 26-28.08.2024. год.
    • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели од 26-28.08.2024. год.

Напомена: Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели када достављају сведочанства. Ученицима који се не пријаве у периоду од 01. до 12. јула неће се накнадно примати пријаве.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву (преузима се у дому или кликните овде) на Конкурс, подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверену фотокопију):
- јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе),
- сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III, или IV разред средње школе),
- уверење о приходима по члану породице (преузмите пример обрасца), од 01.01 до 31.03. текуће године, издато од надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања Конкурса),
- диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете), у претходно завршеном разреду,
- потврду о владању у установи-дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно-дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

Пријем документације вршиће се радним данима у времену од 08 до 14 часова, у суботу 06.07. од 08 до 13 часова у Дому ученика, Улица омладинске стазе бр. 6.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ, НЕПОТПУНЕ И ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

4. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 2. овог конкурса (од 26. до 28. августа 2024. године, поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

- из материјално угрожене породице - решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,

- ученици без родитељског старања- потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

- из једнородитељских породица - извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,

- из ромске националне мањине - потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ - потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,

- избеглице и расељена лицапотврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици - потврда МУП-а;

- близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) - извод из матичне књиге рођених,

- ученици који се школују за образовни профил дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања - уговор о стипендирању са социјалним партнерима

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Комплетан текст конкурса можете преузети овде [кликните овде] [кликните овде]

Приликом подношења пријаве за конкурс ученик треба да попуни Образац пријаве (попуњава се у Дому);

Након истека рока за пријављивање на конкурс, сходно достављеној документацији, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице.

Ранг-листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује установа, односно комисија, коју образује директор и биће објављена 15.07.2024. (после подне).

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана његовог објављивања.

Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у одговарајућу установу. Рангирање се врши на основу достављене документације.

Напомена: Рангирање кандидата без потпуне конкурсне документације који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, рангираће се 20. и 21. августа.

Родитељи ученика примљених у Дом имају обавезу да пре почетка школске године потпишу уговор са Домом, у супротном сматраће се да одустају од услуга Дома.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених.

Све информације у вези конкурса могу се добити радним данима од 08 до 12h на телефон 036-611-632

Преузмите упутство за пријаву на Конкурс.