Смештај и исхрана студенти

Располаже са 2 једнокреветне собе, 12 двокреветних соба и једном трокреветном собом. У дому постоји WiFi интернет и кабловска телевизија.

У дому дежурају рецепционери и ноћни чувари.

Право на смештај у Установу имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају државлјанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира. Право на смештај у Установу могу да остваре и студенти који имају државлјанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на државлјанство Републике Србије. Студенти из осетлјивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.
Право на смештај имају кандидати из става 1., 2. и 3. ове тачке који испуњавају следеће услове:

1) студенти високошколских установа првог степена студија:

- основне академске студије,

- основне струковне студије.

2) студенти високошколских установа другог степена студија:

- дипломске академске студије – мастер,

- специјалистичке струковне студије,

- специјалистичке академске студије.

3) студенти високошколских установа трећег степена студија:

- докторске студије.

4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину основних студија првог степена основних академских студија и основних струковних студија на високошколским установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10) и студенти основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета у ограниченом трајању по истеку редовног трајања студија према члану 30. Закона о измени и допуни Закона о високом образовању (продужена година)

5) студенти први пут уписани у II, III, IV, V и VI годину и апсолвенти који у току трајања студија нису изгубили више од једне године (за студенте друге и треће године), односно две године (за студенте четврте, пете и шесте, апсолвенте и студенте продужене године), који ће завршити студије по започетом наставном плану и програму;

6) студенти први пут уписани на други степен студија (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу;

7) студенти први пут уписани на трећи степен студија (докторске студије) чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, о чему одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у Установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама.

Право на исхрану од три оброка дневно имају студенти који испуњавају опште услове из члана 4. Закона о ученичком и студентском стандарду, и чије пребивалиште није у месту студирања. Право на исхрану од једног оброка дневно имају студенти који испуњавају опште услове из члана 4. овог закона и чије је пребивалиште у месту студирања.

Одлуку о остваривању права студента на исхрану доноси управник дома ученика, на основу захтева студента и достављене документације.

Исхрана студената је у Школском ресторану.

Јеловник за актуелни период